Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

3913 667f
rudamenda
9217 7c55
5/5
rudamenda
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

— "Odys" Leopold Staff
Reposted fromginsty ginsty viarudgierd rudgierd
rudamenda
Reposted fromthomerth thomerth viarudgierd rudgierd
rudamenda
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viarudgierd rudgierd
4350 0a99 500

Leo Sophia - Kaylie S
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/03/leo-sophia-kaylie-s/

Reposted fromcuty cuty
rudamenda
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viav2px v2px
rudamenda
rudamenda
rudamenda
Reposted fromFlau Flau viav2px v2px
0174 64a5 500

Katarina Oresanska
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/03/katarina-oresanska-3/

Reposted fromcuty cuty

July 02 2015

rudamenda
Reposted fromkjn kjn viadieselmower dieselmower
rudamenda
9802 e52c 500
Reposted fromryfik ryfik viadieselmower dieselmower
rudamenda
rudamenda
7930 6337
Reposted fromlouse louse viadieselmower dieselmower
rudamenda
7318 ed64
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadieselmower dieselmower
rudamenda
5235 c564 500
Reposted fromtichga tichga viadieselmower dieselmower
rudamenda
7230 cf36
Reposted fromvs vs viadieselmower dieselmower
rudamenda
Same koszmarne wiadomości
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viadieselmower dieselmower
rudamenda
2410 60c3 500
Łukasz Surowiec, Zosia lat 5.
Katowice, Załęże.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viadieselmower dieselmower
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl